Fincentrum & Forbes Investícia roka 2013 – metodika

V nominácii vo všetkých kategóriách môžu byť zaradené len nasledujúce typy fondov:

-          fond, ktorý je určený pre retailovú klientelu a bolo možné do neho vstúpiť na začiatku roka a vystúpiť na konci roka (teda nie uzavreté tranže zaistených fondov alebo špeciálnych fondov kvalifikovaných investorov);

-          fond, je dostupný retailovým klientom a k fondu sú voľne dostupné informácie za rok 2013;

-          do fondu je možné investovať jednorazovo, aj pravidelne s mesačnou frekvenciou;

-          minimálna jednorazová investícia musí byť nižšia alebo rovná 3 000 EUR, minimálna pravidelná mesačná investícia do fondu musí byť nižšia alebo rovná 50 EUR, pričom prvá investícia môže byť vyššia až do úrovne 150 EUR.

Kategórie zaradenia fondov:

1)    Fondy peňažného trhu

Do tejto kategórie spadajú fondy, ktoré trvalo investujú na trhu dlhopisov alebo na peňažnom trhu. Celková modifikovaná durácia nesmie prekročiť hodnotu 1 (pri prekročení tohto limitu je fond klasifikovaný ako dlhopisový fond).

Hodnotené budú iba fondy investujúce v EUR, prípadne denominované v EUR, investujúce do nástrojov EUR či do EUR zaistené. Minimálne 90% hodnoty fondu musí byť investovaných do nástrojov EUR, prípadne zaistených do EUR.

2)    Dlhopisové fondy

Do tejto kategórie spadajú fondy, ktoré trvalo investujú na trhu dlhopisov. Doplnkové investovanie do akcií je možné, ale podiel akcií nesmie prekročiť 10% aktív fondu. Taktiež podiel konvertibilných dlhopisov nesmie presiahnuť 20% aktív fondu. Dlhopisové fondy zahŕňajú aj indexované fondy viazané na obligačné indexy. Fondy budú rozdelené do dvoch nasledujúcich skupín.

a)    Konzervatívny dlhopisový fond

Jedná sa o fondy v EUR, prípadne denominované v EUR, investujúce do nástrojov EUR či do EUR zaistené. Minimálne 80% hodnoty fondu je v EUR prípadne zaistené v EUR. Fond musí obsahovať prevažne štátne dlhopisy s investičným ratingom.

b)    Progresívny dlhopisový fond

Jedná sa o dlhopisové fondy nespadajúce do kategórie konzervatívnych dlhopisových fondov, teda napríklad obsahujúce špekulatívne korporátne dlhopisy a dlhopisy z krajín emerging markets bez ohľadu na zaistenie či menu denominácie.

3)    Akciové fondy

Do tejto kategórie spadajú fondy trvale investujúce na akciovom trhu minimálne 66% aktív (t.j. do akcií a inštrumentov nesúcich riziko akcií). Akciové fondy zahŕňajú aj indexové fondy viazané na akciové indexy. Do tejto kategórie budú zaradené aj fondy fondov, ktoré trvalo investujú len do akciových fondov. Pri akciových fondoch nezáleží na denominačnej mene. Doplnkovo sa stanovuje, či je fond orientovaný sektorovo, t.j. fond, ktorý investuje výlučne do určitého ekonomického sektoru alebo regionálne, t.j. fond špecializujúci sa na určité regióny. Pomocou týchto kritérií budú fondy rozdelené do nasledujúcich skupín.

-          Globálne akciové fondy a fondy vyspelých trhov

Jedná sa o fondy:

o     fondy zamerané na Severnú Ameriku a/alebo západnú Európu,

o     fondy so širokou globálnou diverzifikáciou vrátane tých, ktoré sú programovo „prevážené“ v určitom regióne.

-          Regionálne zamerané fondy

Jedná sa o fondy, ktoré sú zamerané na akcie spoločností pôsobiacich v určitom regióne (napr. východná Európa, Latinská Amerika), s výnimkou regiónov Severná Amerika a západná Európa alebo orientáciou na konkrétnu krajinu s výnimkou krajín Severnej Ameriky alebo západnej Európy (napr. Japonsko, Austrália, Malajzia, Čína).

-          Sektorovo zamerané fondy

Do tejto skupiny spadajú fondy, ktoré sú odvetvovo zamerané. Napr. životné prostredie, ťažobný priemysel, atď.

4)    Garantované fondy

Do tejto kategórie spadajú fondy, ktoré majú určitým spôsobom garantovanú či zaisťovanú hodnotu. Jedná sa predovšetkým o click fondy a fondy garantované. Hodnotené budú iba fondy, ktorých hodnota je garantovaná v EUR.

 

5)    Zmiešané fondy

Do tejto kategórie spadajú fondy, ktoré investujú do aktív na rôznych trhoch a nie sú stanovené limity pre podiel akcií či dlhopisov. Zaradené budú také fondy fondov, ktoré nespadajú do kategórie akciových fondov. Zároveň sú v tejto kategórii zaradené všetky fondy nespadajúce do inej vyššie uvedenej kategórie (napr. fondy nehnuteľností či komoditné fondy).

Zdrojové dáta

Pre každý fond sú potrebné nasledujúce informácie v uvedenom formáte:

·         plný názov fondu a ISIN, vrátane uvedenia investičnej spoločnosti a meny, v ktorej je uvedená cena podielových listov;

·         kategória podľa vyššie uvedených pravidiel – v sporných prípadoch doplnkové informácie, napríklad stručný popis investičnej stratégie alebo orientačná štruktúra portfólia;

·         časový rad cien podielových listov pre každý pracovný deň v roku; ak nie je cena uvedená z nejakého dôvodu (napr. štátny sviatok v Luxembursku, a pod.) uvádza sa cena za predchádzajúci deň;

·         časový rad musí byť upravený na pracovné dni na Slovensku, t.j. bez sobôt, nedieľ a slovenských štátnych sviatkov;

·         vstupné a výstupné poplatky pre jednorazovú investíciu 3 000 EUR.

 
Spôsob vyhodnotenia výsledku

Výsledky budú pre každú kategóriu vyhodnotené týmto spôsobom:

1.     Pre každý fond sa vypočíta celkový ročný výnos v EUR (vyjadrený v %).

2.     Pre každý fond sa vypočíta čistý výnos zohľadnením vstupných a výstupných poplatkov.

3.     Od tohto výsledku sa odpočíta hodnota jednoročnej sadzby EURIBOR platnej ku koncu predchádzajúceho roka (t.j. 31.12.2012), ktorá predstavuje bezrizikovú investíciu.

4.     Výsledok budeme nazývať „nadvýnos“ (N).

5.     Pre každý fond sa vypočíta volatilita na báze denných výnosov. Pre fondy s denomináciou inou ako v EUR sa do volatility premietne aj menové riziko.

6.     Pre každý fond sa vypočíta podiel N / volatilita. Tento pomer sa nazýva Sharpov pomer (Sharpe ratio) a ide vlastne o mieru nadvýnosu v prepočte na jednotku celkového rizika vyjadreného volatilitou. Táto hodnota je podkladom pre výpočet konečného poradia.

7.     Pretože Sharpov pomer poskytuje hodnoty zrovnateľné naprieč kategóriami, je možné vytvoriť celkové poradie výkonnosti vyjadrené ako podiel „nadvýnos / celkové riziko“.

Záver

Výsledkom bude priradené poradie a budú publikované podľa špecifikácií spoločnosti Fincentrum. V súčasnosti plánované vyhlasované kategórie sú nasledujúce:


1)    Fond peňažného trhu (kategória zaradenia fondov (1)),

2)    Konzervatívny dlhopisový fond (kategória zaradenia fondov (2a)),

3)    Progresívny dlhopisový fond (kategória zaradenia fondov (2b)),

4)    Akciový fond (kategória zaradenia fondov (3)),

5)    Garantovaný fond (kategória zaradenia fondov (4)),

6)    Zmiešaný fond (kategória zaradenia fondov (5)),

7)    Investícia roka (najlepší z vyššie uvedených),

8)    Divoká karta Forbes (potenciálne zaujímavý fond podľa redakcie Forbes).

Poznámka: Kategória, v ktorej žiadny fond splňujúci kritériá nebude mať kladný nadvýnos, nebude vyhlasovaná. Výnimkou je kategória fond peňažného trhu z dôvodu možného kratšieho investičného horizontu. Pokiaľ v tejto kategórii žiadny fond nesplní podmienku kladného nadvýnosu, bude na túto skutočnosť upozornené a fondy budú porovnávané podľa čistého výnosu k volatilite. Za týchto okolností však tieto fondy nebudú zaradené do celkového poradia.